Andmekaitsetingimused

PRIVAATSUSEESKIRJAD

Meie Kasutajate privaatsus on meile tähtis. MTÜ Misteed põhimõte on austada teie kui Kasutaja privaatsust seoses andmetega, mida võime koguda meie veebisaidil https://tedxtallinn.ee.

TEAVE, MIDA KOGUME

Logiandmed

Kui külastate meie veebisaiti või mobiilirakendust, võivad meie serverid automaatselt salvestada standardandmeid, mida teie brauser või seade edastab. Need võivad olla näiteks teie seadme internetiprotokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp ja versioon, leheküljed, mida külastate, külastuse kellaaeg ja kuupäev, lehekülgedel veedetud aeg ja muud üksikasjad.

Seadme andmed

Lisaks võime koguda andmeid seadme kohta, mida kasutate selleks, et meie veebisaidile või mobiilirakendusele juurde pääseda. Need andmed võivad olla näiteks seadme tüüp, operatsioonisüsteem, seadme kordumatu identifikaator, seadme sätted ja geograafilise asukoha andmed. See, mida me kogume, võib sõltuda teie seadme ja tarkvara erisätetest. Soovitame kontrollida oma seadme tootja või tarkvara pakkuja põhimõtteid, et teada saada, millist teavet nad meile kättesaadavaks teevad.

Isikuandmed

Võime küsida teie isikuandmeid, nagu:

 • nimi;
 • e-post;
 • sotsiaalvõrgustiku profiilid;
 • sünniaeg;
 • laua-/mobiiltelefoni number;
 • kodu-/postiaadress;
 • makseteave.

TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

Töötleme teie isikuandmeid seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil. Kogume ja töötleme teie andmeid ainult juhul, kui meil on selleks õiguslik alus.

Õiguslik alus sõltub sellest, mis teenuseid ja kuidas neid kasutate – st kogume ja kasutame teid käsitlevat teavet ainult siis, kui:

 • see on vajalik, et täita teiega sõlmitud lepingut või võtta teie soovil meetmeid enne sellise lepingu sõlmimist (nt kui osutame teile teenust, mida meilt soovisite);
 • see täidab seaduslikku huvi (välja arvatud juhul, kui selle kaaluvad üles teie andmekaitsehuvid), näiteks teadus- ja arendustegevuseks, meie teenuste turustamiseks ja edendamiseks, meie seaduslike õiguste ja huvide kaitseks;
 • te nõustute, et kasutame teie andmeid kindlal eesmärgil (näiteks võite nõustuda, et saadame teile uudiskirju), või
 • peame töötlema teie andmeid, et täita seaduslikku kohustust.

Kui nõustute, et kasutame teie andmeid kindlal eesmärgil, on teil igal ajal õigus ümber mõelda (aga see ei mõjuta asjaolu, et teatud töötlemine on juba toimunud).

Me ei säilita isikuandmeid kauem kui vajalik. Kui me säilitame teie andmeid, kasutame kaubanduslikult vastuvõetavaid meetmeid, et kaitsta neid kaotamise ja varastamise, volitamata kasutuse, avaldamise, kopeerimise, kasutamise või muutmise eest.

Seega tasub meeles pidada, et ükski elektrooniline teabe edastamise või säilitamise viis ei ole sada protsenti kindel ega saa tagada andmete täielikku turvalisust. Vajaduse korral võime säilitada teie isikuandmeid, et täita oma seaduslikke kohustusi või kaitsta teie või mõne teise isiku olulisi huve.

ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Võime koguda, säilitada, kasutada ja avaldada teavet järgmistel eesmärkidel ning me ei töötle isikuandmeid viisil, mis ei vasta nendele eesmärkidele:

 • et saaksite kohandada või isikupärastada oma kogemust meie veebisaidil;
 • et saaksite vaadata ja kasutada meie veebisaiti ning sotsiaalmeediaplatvorme;
 • et saaksime teiega ühendust võtta ja suhelda;
 • dokumentide säilitamiseks ja halduseesmärkidel;
 • analüütika, turu-uuringute ja äritegevuse arendamiseks, sh meie veebisaidi ning sotsiaalmeediaplatvormide käitamiseks ja täiustamiseks;
 • et saaksime korraldada kampaaniaid ja/või pakkuda teile lisahüvesid;
 • reklaamiks ja turunduseks, sealhulgas selleks, et saata teile oma toodete ja teenuste kohta reklaammaterjale ning teavet kolmandate isikute kohta, kes võivad meie arvates teile huvi pakkuda;
 • et täita meie seaduslikke kohustusi ja lahendada võimalikke vaidlusi;
 • et kaaluda teie vabatahtlikuks kandideerimise avaldust.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Võime avalikustada isikuandmeid järgmistele isikutele:

 • kolmandast isikust teenusepakkujad, et nad saaksid teile oma teenuseid pakkuda, sealhulgas (piiramatult) IT-teenuste pakkujad, andmete säilitamise, majutamise ja serveriteenuste pakkujad, reklaamivõrgustikud, analüütika ja vigade logijad, võlgade sissenõudjad, hooldus- ja vealahendusteenuste pakkujad, turundus- või reklaamteenuste pakkujad, professionaalsed nõustajad ja maksesüsteemioperaatorid;
 • meie töötajad, töövõtjad ja/või seotud isikud;
 • meie korraldatavate kampaaniate sponsorid või elluviijad;
 • krediidiinfoasutused, kohtud, vahekohtud ja regulatiivasutused, kui te ei tasu teile pakutud kaupade või teenuste eest;
 • kohtud, vahekohtud, regulatiivasutused ja õiguskaitseorganid kooskõlas seadusega seoses tegelike või võimalike kohtumenetlustega või meie seaduslike õigushüvede kehtestamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks;
 • kolmandad isikud, sealhulgas esindajad või alltöövõtjad, kes aitavad meil teile teavet edastada või tooteid, teenuseid ja otseturundust pakkuda; ning
 • kolmandad isikud, et andmeid koguda ja töödelda.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE RAHVUSVAHELISEL TASANDIL

Meie kogutavaid isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse Eestis, Saksamaal, Prantsusmaal, Belgias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Rootsis, Soomes, Lätis, Leedus, Poolas, Austrias, Horvaatias, Küprosel, Kreekas, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Luksemburgis, Maltas, Hollandis, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Hispaanias ja Ameerika Ühendriikides kui kohtades, kus asume meie või kus asuvad meie partnerid, tütarettevõtted ja kolmandast isikust teenusepakkujad. Kui esitate meile oma isikuandmed, nõustute, et need avaldatakse nendele rahvusvahelistele kolmandatele isikutele.

Tagame, et isikuandmeid, mis edastatakse Euroopa Majanduspiirkonna riikidest väljapoole Euroopa Majanduspiirkonna riike, kaitstakse nõuetekohaste vahenditega, näiteks rakendades Euroopa Komisjoni kinnitatud standardseid andmekaitseklausleid või siduvaid ettevõtte eeskirju või teisi seaduslikult aktsepteeritavaid vahendeid.

Kui me edastame isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonna välisest riigist teise riiki, siis kinnitate ja nõustute, et teistes kohtualluvustes asuvate kolmandate isikute kohta ei pruugi kehtida samasugused andmekaitseseadused, mis meie kohtualluvuses. On oht, et kui sellised kolmandad isikud tegelevad tegevusega, mis on vastuolus meie kohtualluvuses kehtivate andmete privaatsuse seadustega, siis te ei pruugi saada algatada vaidemenetlust meie kohtualluvuses kehtivate privaatsusseaduste alusel.

TEIE ÕIGUSED SEOSES TEIE ISIKUANDMETEGA JA ISIKUANDMETE KONTROLL

Valik ja nõusolek. Kui esitate meile oma isikuandmeid, nõustute, et neid kogutakse, säilitatakse, kasutatakse ja avaldatakse siinsete põhimõtete kohaselt. Kui olete noorem kui 16aastane, peab teil olema vanema või seadusliku eestkostja luba veebisaiti ja/või mobiilirakendust vaadata ja kasutada ning vanem või seaduslik eestkostja peab olema andnud oma nõusoleku, et esitate meile oma isikuandmeid. Te ei pea meile oma isikuandmeid esitama, aga kui te seda ei tee, võib see mõjutada siinse veebisaidi ja/või mobiilirakenduse kasutamise võimalusi või nende kaudu pakutavate toodete ja/või teenuste kättesaadavust.

Teave kolmandatelt isikutelt. Kui saame kolmandatelt isikutelt teie kohta isikuandmeid, kaitseme neid siinsete põhimõtete kohaselt. Kui olete kolmas isik, kes esitab kellegi teise kohta isikuandmeid, kinnitate, et olete saanud nende esitamiseks selle isiku nõusoleku.

Piirangud. Võite otsustada piirata oma isikuandmete kogumist või kasutamist. Kui olete meiega enne kokku leppinud, et võime kasutada teie isikuandmeid otseturunduseks, võite igal ajal meelt muuta, võttes meiega ühendust alltoodud kontaktandmetel. Kui palute meil piirata teie isikuandmete kasutamise viisi, teatame teile, kuidas piirangud mõjutavad seda, kuidas te saate meie veebisaiti, mobiilirakendust või tooteid ja teenuseid kasutada.

Juurdepääs ja andmete ülekandmine. Võite taotleda üksikasju selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta hoiame. Võite taotleda teie kohta hoitavate isikuandmete koopiat. Võimaluse korral esitame selle teabe CSV-vormingus või muus hõlpsasti arusaadavas masinloetavas formaadis. Võite igal ajal taotleda teie kohta hoitavate isikuandmete kustutamist. Võite taotleda, et me edastame need isikuandmed kolmandale isikule.

Parandamine. Kui leiate, et teie kohta hoitavad isikuandmed on ebatäpsed, aegunud, ebatäielikud, tähtsusetud või eksitavad, palun võtke meiega ühendust alltoodud kontaktandmetel. Võtame mõistlikke meetmeid, et parandada teave, mida peate ebatäpseks, ebatäielikuks, eksitavaks või aegunuks.

Andmetega seotud rikkumisest teavitamine. Järgime meie kohta kehtivaid seaduseid seoses andmetega seotud rikkumistega.

Kaebused. Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust, ja soovite esitada kaebuse, võtke palun meiega ühendust, kasutades alltoodud kontaktandmeid, ning esitage meile väidetava rikkumise kohta kõik üksikasjad. Uurime teie kaebust viivitamata ja vastame teile kirjalikult, tuues välja meie uurimise tulemused ja järgmised sammud, mida võtame, et teie kaebus lahendada. Lisaks on teil seoses oma kaebusega õigus võtta ühendust reguleeriva või andmekaitseasutusega.

Teadetest loobumine. Et loobuda meie e-posti andmebaasis osalemisest või teadete saamisest (sealhulgas turundusteadetest), võtke palun meiega ühendust, kasutades alltoodud kontaktandmeid või teates viidatud loobumisseadeid.

KÜPSISED

Kasutame küpsiseid, et koguda andmeid teie ja teie tegevuse kohta meie veebisaidil. Küpsis on väike andmefail, mille meie veebisait salvestab teie arvutisse või mobiiltelefoni ning kasutab iga kord, kui meie veebisaiti külastate, et mõistaksime, kuidas te seda veebisaiti kasutate. See aitab meil pakkuda teile sisu teie eelistuste põhjal.

ÄRITEGEVUSE ÜLEMINEK

Kui meid või meie varasid omandatakse või peaks juhtuma, et lõpetame äritegevuse või läheme pankrotti, kuuluvad andmed vara hulka, mis edastatakse meid omandanud isikule. Te kinnitate oma teadlikkust selle kohta, et selline üleminek võib toimuda ja et isik, kes võib meid omandada, võib jätkata teie isikuandmete kasutamist nende põhimõtete kohaselt.

MEIE PÕHIMÕTETE PIIRANGUD

Meie veebisait ja mobiilirakendus võivad luua lingi väliste veebisaitidega, mida me ei halda. Palun pange tähele, et me ei saa selliste veebisaitide sisu ega põhimõtteid kontrollida ega vastutada nende privaatsuspõhimõtete eest.

NENDE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

Võime omal äranägemisel neid põhimõtteid muuta, et kajastada kehtivaid vastuvõetavaid tavasid. Võtame kasutusele mõistlikke meetmeid, et teavitada kasutajaid muutustest meie veebisaidi ja mobiilirakenduse kaudu. Kui kasutate meie veebisaiti ka pärast nende põhimõtete muutmist, annate oma nõusoleku seoses meie privaatsust ja isikuandmeid käsitlevate tavadega.

Kui me muudame neid põhimõtteid märkimisväärselt, näiteks muudame teie isikuandmete töötlemise õiguslikku alust, palume teil anda muudetud privaatsuspõhimõtetele uue nõusoleku.

Palume edastada kõik privaatsuseeskirjadesse puutuvad päringud tedxtallinn@gmail.com

Need põhimõtted kehtivad alates 01.02.2021.

Kasutame küpsiseid, et pakkuda Teile parimat kogemust. Kui jätkate selle veebisaidi kasutamist, nõustute meie küpsiste tingimustega.